دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت

در ادامه عنوان پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران اهواز تقدیم می شود


ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان‌نامه/رساله

مقطع

استاد راهنما

اساتیدمشاور

تاریخ دفاع

1

رضا میرزاپور

بررسی اصول تعلیم و تربیت در مثنوی معنوی

ارشد

محمدجعفر پاک سرشت

مهدی تدین

77

2

جاسم تابع الحجه

تربیت اجتماعی در نهج البلاغه

"

مسعود صفایی مقدم

محمدجعفر پاک سرشت

78

3

مسعود اخلاقی بناری

بررسی تطبیقی اصل مسئولیت و دلالتهای تربیتی آن از دیدگاه مکتب اگزیستانسیالیسم و اسلام

"

محمدجعفر پاک سرشت

مسعود صفایی مقدم

78

4

فریدون پارسا نیارق

بررسی سیر تحول تاریخی نظام آموزش عالی از راه دور

"

محمدعلی نائلی

عیسی ابراهیم زاده

79

5

مسعود کشاورز

 

شکل گیری و تحولات نظام آموزش رسمی در استان کهکیلویه و بویراحمد با تاکید بر تحولات آن پس از انقلاب اسلامی

"

محمدجعفر پاک سرشت

محمدعلی نائلی

79

6

احمد

معصومی ظهرآبادی

بررسی سیر تاریخی نظام آموزش حوزوی در شهرستان اهواز با تأکید بر روش­های یاددهی-یادگیری

"

محمدعلی نائلی

محمدجعفر پاک سرشت

79

7

کریم سواری

بررسی دیدگاه­های فلسفی- عقیدتی دانش آموزان پسر پایه سوم متوسطه شهر اهواز درمورد نماز

"

مسعود صفایی مقدم

عبدالکاظم نیسی

80

8

بهنام کاظم نیا

عقل از دیدگاه امام علی و دلالت­های تربیتی آن

"

مسعود صفایی مقدم

محمدجعفر پاک سرشت

80

9

علیرضا رحمتی

شکل گیری نظام جدید آموزش متوسطه

"

محمدعلی نائلی

یداله مهرعلی زاده

80

10

ناجی جلالی فر

بررسی تطبیقی انسان شناسی در مکاتب اسلام و پراگماتیسم

"

محمدجعفر پاک سرشت

مسعود صفایی مقدم

80

11

عفت آدم زاده

تعلیم و تربیت به منظور زمینه سازی جهت گفتگوی تمدن ها

"

محمدجعفر پاک سرشت

عبدالرضا نواح

80

12

 

پروانه ولوی

بررسی نظریه اصالت نفع و مضامین آن در آموزش و پرورش اخلاقی

"

مسعود صفایی مقدم

محمدجعفر پاک سرشت

80

13

پروانه نجاریان

م‍ض‍امی‍ن‌ پ‍س‍ت‌ م‍درنیسم و دلال‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ربیتی‌ آن‌

"

محمدجعفر پاک سرشت

مسعود صفایی مقدم

80

14

خمیس صیدی

بررسی و شکل گیری و تحولات نظام آموزش جدید در ایلام

"

محمدعلی نائلی

 

یداله مهرعلی زاده

80

15

سید مهدی علوی

اصول اهداف و راهکارهای آموزش مادام العمر

"

محمدجعفر پاک سرشت

مسعود صفایی مقدم

81

16

ایوب مردانی

شکل گیری و تحولات نظام آموزش رسمی در شهرستان ایذه

"

محمدعلی نائلی

محمدجعفر پاک سرشت

81

17

احمد دارم

مقایسه جایگاه زنان و مردان درکتابهای درسی دوره ی ابتدایی

"

محمدعلی نائلی

یداله مهر علی زاده

81

18

محمد حسین حیدری

اصول اهداف و راهکارهای آموزش و پرورش مطلوب قرن بیست و یکم براساس نظریه آینده سازان معاصر

"

محمدجعفر پاک سرشت

مسعود صفایی مقدم

81

19

یداله اقدامی

نقش تقدس در تعلیم و تربیت

"

مسعود صفایی مقدم

محمدجعفر پاک سرشت

81

20

عبدالرسول قادری

آراء تربیتی شهید مطهری

"

محمدجعفر پاک سرشت

مسعود صفایی مقدم

81

21

کریم فتحی

اصول اهداف و راهکارهای تربیت مدنی

"

محمدجعفر پاک سرشت

فرهنگ ارشاد

82

22

جعفر سلیمی

بررسی آموزه­های تربیتی طبیعیت گرایی و امکان بهره گیری از آنهادر بهبود تعلیم و تربیت ایران

"

محمدجعفر پاک سرشت

حسین سپاسی

83

23

باقر رحیمی

بررسی رابطه فرد و جامعه در مکتب اگزیستانسیالیسم و دلالت­های تربیتی آن

"

محمدجعفر پاک سرشت

مسعود صفایی مقدم

84

24

عزیزاله احمدی

دانشگاه باستانی جندی شاپور

"

محمدجعفر پاک سرشت

محمدرضا علم

84

25

محمدرضا سرمدی

کاوشی در مبانی فلسفی دو نظریه تیلوریسم و مدیریت کیفیت فراگیر در مدیریت آموزشی

دکتری

محمدجعفر پاک سرشت

مسعود صفایی مقدم و  یداله مهر علی زاده

84

26

علی اصغر حجاری

نقش آموزش پرورش در تحقق جامعه مدنی ایران در یکصد سال اخیر (1285-1385)

ارشد

محمدجعفر پاک سرشت

عبدالمهدی معرف زاده

85

27

عبدالحمید چیت ساز

بررسی و تحلیل نظریه تبیین ارزشها و دلالتهای آن در تربیت اخلاقی

"

مسعود صفایی مقدم

محمدجعفر پاک سرشت

85

28

یعقوب اسلامی مهر

مبانی و اصول تعلیم و تربیت انتقادی

"

محمدجعفر پاک سرشت

حسین سپاسی

 

85

29

هادی طاهری­اصل

بررسی اهداف آموزش هنر از دیدگاه مکتب ایده آلیسم

"

مسعود صفایی مقدم

محمدجعفر پاک سرشت

85

30

عباس راشکی قلعه نو

بررسی آموزه های تربیتی مکتب عمل گرایی امکان بهره گیری از آنها در نظام آموزش و پرورش منطقه ایران

"

محمدجعفر پاک سرشت

حسین سپاسی

85

31

محمد هاشم رضایی

بررسی جایگاه معرفت شناسی آموزش باز واز راه دور در جامعه مدرن

دکتری

محمدجعفر پاک سرشت

مسعود صفایی مقدم و حسین سپاسی

85

32

عبدالمهدی معرف زاده

بررسی رابطه تحولات تاریخی نظام آموزش پرورش ایران با توسعه و نوسازی جامعه از انقلاب مشروطیت تا پایان برنامه چهارم(1352-1300ه ش)

"

محمدجعفر پاک سرشت

مسعود صفایی مقدم و یداله مهرعلی زاده

85

33

علی رضا رشیدی

بررسی تطبیقی اصل آزادی و عقلانیت و دلالتهای تربیتی آنها از دیدگاه مکاتب لیبرالیسم و اسلام

"

مسعود صفایی مقدم

محمدجعفر پاک سرشت وعادل­نادرعلی

85

34

سید منصور مرعشی

بررسی مبانی نظری روش اجتماع پژوهش در برنامه آموزش فلسفه به کودکان و تأثیر بر پرورش تفکر انتقادی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی مدارس نمونه دولتی شهر اهواز

"

مسعود صفایی مقدم

محمدجعفر پاک سرشت

85

35

عباسعلی رستمی نسب

 ت‍بی‍ین‌ ن‍ظام‌ ف‍ل‍س‍فی‌ - ت‍ربی‍ت‍ی‌ ائ‍مه‌ اطهار ع‍لی‍ه‍م‌ ال‍س‍لام‌

"

محمدجعفر پاک سرشت

علی اکبرحسینی، مسعود صفایی مقدم و یوسف محفوظی

86

36

محسن عیسوی

تعلیم و تربیت از نگاه سعدی

"

محمدجعفر پاک سرشت

مسعود صفایی مقدم و نصراله امامی

86

37

سعید خرم روئی

پ‍یدای‍ش‌ و ش‍ک‍ل‌ گیری‌ اف‍کار نوی‍ن‌ ت‍ع‍لی‍م‌ و ت‍ربیت‌ در ایران‌ ع‍ص‍ر م‍ش‍روطی‍ت‌

"

محمدجعفر پاک سرشت

مسعود صفایی مقدم وفرهنگ ارشاد

86

38

گیتی حبیب زاده

بررسی تحلیلی جنبه های آموزشی و پرورشی دعا از دیدگاه اسلام

ارشد

سید منصور مرعشی

مسعود صفایی مقدم

87

 

39

احمد حقی

بررسی مبانی اصول و اهداف تربیتی زیبایی شناختی و اسلام

"

سید منصور مرعشی

عبدالمهدی معرف زاده

 

 

87

40

فاطمه موسوی

بررسی ماهیت عزت نفس از دیدگاه امام علی (ع) و استلزامات تربیتی آن

"

عبدالمهدی معرف زاده

سید منصور مرعشی

87

41

علی پناه شوشی

بررسی روشهای تربیتی زیبایی شناختی و آموزش هنر در کتابهای دوره راهنمایی تحصیلی از سال 1357 تا 1386 با تأکید بر منابع زیبایی

"

عبدالمهدی معرف زاده

یداله مهر علی زاده

87

42

معصومه قلندری

م‍ب‍ان‍ی‌، اص‍ول‌ و اه‍داف‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ترب‍یت‌ ک‍ثرت‌ گرا و دلال‍ت‍های‌ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ آن‌ در ن‍ظام‌ آم‍وزش‍ی‌ ای‍ران‌

"

سید منصور مرعشی

یداله مهر علی زاده

87

43

محمود کاظمی

بررسی مبانی اصول و اهداف تربیت مدنی و کیفیت انعکاس آن در نظام آموزش و پرورش ایران

دکتری

مسعود صفایی مقدم

محمدجعفر پاک سرشت

87

44

احمد زندویان نایینی

ش‍ن‍اسای‍ی‌ و ت‍ح‍لی‍ل‌ ذه‍نی‍ت‌ ف‍ل‍س‍فی‌ م‍ربی‍ان‌ آم‍وزش‌ب‍زرگ‍س‍الان‌ (آم‍وزشی‍اران‌ ن‍ه‍ض‍ت‌ س‍وادآم‍وزی‌) اس‍ت‍ان‌ ی‍زد

"

مسعود صفایی مقدم

محمدجعفر پاک سرشت و حسین سپاسی

87

45

مسعود اخلاقی بناری

تحلیل پرسشگری در تعلیم و تربیت بر اساس اندیشه های معاصر(نظریه نقد اجتماعی و نظریه آشوب)

"

محمدجعفر پاک سرشت

مسعود صفایی مقدم

87

46

محمد حسین حیدری

خ‍ودگ‍ردانی‌ ف‍ردی‌ ب‍ه‌ م‍ث‍اب‍ه‌ ه‍دفی‌ ت‍ربیتی و ب‍ررسی زم‍ی‍نه‌ه‍ا و ج‍ای‍گاه‌ آن‌ در ت‍ع‍لیم و ت‍ربیت ای‍ران‌

"

محمدجعفر پاک سرشت

مسعود صفایی مقدم و یداله مهر علی زاده

87

47

پروانه ولوی

بررسی تحلیلی مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی سازنده گرایی و مضامین تربیتی آن از منظر رئالیسم

"

مسعود صفایی مقدم و محمد جعفر پاک سرشت

جمال حقیقی و یداله مهر علی زاده

88

48

سیدجلال هاشمی

ب‍ررسی ‌ه‍م‍زی‍س‍ت‍ی‌ م‍س‍ال‍م‍ت‌ آمیز ب‍ه‌ م‍ث‍اب‍ه‌ی‌ ه‍دفی‌ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ و ب‍ازت‍اب‌ آن‌ در ک‍ت‍اب‌ های‌ درسی‌ م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ آموزش‌ و پ‍رورش‌ای‍ران‌

"

محمد جعفر پاک سرشت و مسعود صفایی مقدم

حسین سپاسی و یداله مهر علی زاده

88

49

اکرم شوشتری

م‍طال‍عه‌ ت‍طبی‍قی‌ م‍بانی م‍ع‍رفت‌ ش‍ن‍اخ‍تی‌ آراء تربیتی ‍‌ژان‌ پیا‍ژه‌ و م‍تی‍ول‍ی‍پ‍م‍ن‌ ب‍ا ت‍اکید ب‍ر ب‍رن‍امه‌ آم‍وزش‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌

ارشد

مسعود صفایی مقدم

سید منصور مرعشی

88

50

پروین خزامی

بررسی تأثیر آموزش فلسفه به کودکان به روش اجتماع پژوهشی بر رشد قضاوت اخلاقی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر اهواز

ارشد

سید منصور مرعشی

مسعود صفایی مقدم

88

51

مریم غفارزاده

بررسی گرایش های فلسفی- تربیتی دبیران مدارس دخترانه شهر اهواز

"

عبدالمهدی معرف زاده

مسعود صفایی مقدم

88

52

حبیب اله تبریزی

بررسی تحلیلی مبانی فلسفی نهاد امور پرورشی در آموزش و پرورش ایران

"

مسعود صفایی مقدم

سید منصور مرعشی

88

53

فرزانه قاسمی

نقد بررسی آموزش مداوم از دیدگاه پست مدرنیسم

"

مسعود صفایی مقدم

یداله مهر علی زاده

88

54

آمنه فضلی

ت‍ح‍لیل‌ م‍ح‍توای‌ ک‍تب‌ درسی ‌آموزش‌ ع‍مومی‌ وم‍ت‍وس‍طه‌ ای‍ران‌ ب‍ر ح‍س‍ب‌ می‍زان‌ ت‍وجه‌ به‌ مقوله ک‍ث‍رت‌ گ‍رای‍ی‌

"

سید منصور مرعشی

مسعود صفایی مقدم

88

55

طلعت طوسی

بررسی مبانی نظری جهانی شدن و اثرات آن بر اهداف برنامه درسی نظام آووزش و پرورش ایران

"

سید منصور مرعشی

یداله مهر علی زاده

88

56

حکیمه ترحم

بررسی تحلیلی ایده آهستگی و دلالت های تربیتی ان با رویکردی اسلامی- ایرانی

ارشد

مسعود صفایی مقدم

سید منصور مرعشی

88

57

فاطمه سلطانی نژاد

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍لی‌ آموزه‌ های‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ دی‍ن‌ زرت‍ش‍ت‌

"

مسعود صفایی مقدم

سید منصور مرعشی

89

58

جهانبخش فلسفی

ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍یل‌ راب‍طه‌ ع‍قل‌ و ع‍اطفه‌ در ن‍ه‍ج‌ال‍ب‍لاغه‌ و اس‍ت‍ل‍زام‍ات‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ آن‌

"

مسعود صفایی مقدم

سید منصور مرعشی

89

59

قادر پیروتی اقدم

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍لی‌ آم‍وزه‌های‌ ت‍رب‍ی‍تی‌ م‍ک‍ت‍ب‌ واقع‌ گ‍رایی‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در ن‍ظام‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ای‍ران‌

"

سید منصور مرعشی

مسعود صفایی مقدم

89

60

سید حسین نجاتی موسوی

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ اج‍ت‍ماع‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍ک‍تب‌ ع‍م‍ل‌ گ‍رایی‌ و ج‍ای‍گاه‌ آن‌ در ب‍رن‍امه‌ درسی‌ دوره‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ای‍ران‌

"

سید منصور مرعشی

مسعود صفایی مقدم

89

61

بهناز جهانیان

ب‍ررس‍ی‌ دیدگ‍اه‌ه‍ای‌ جان‌ دی‍وی‍ی‌ درب‍اره‌ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ع‍ق‍لان‍ی‌ وام‍ک‍ان‌ ب‍هره‌ گ‍یری‌ ازآن‌ درآموزش‌ و پ‍رورش‌ ای‍ران‌

"

مسعود صفایی مقدم

سید منصور مرعشی

89

62

جعفر چراغیان

بررسی تطبیقی آرای جان دیویی و امیل دورکیم درباره تربیت اجتماعی

"

مسعود صفایی مقدم

عبدارضا نواح

89

63

نظرمحمد اربابی

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍رات‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ ب‍ر ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌ در ای‍ران‌

"

سید منصور مرعشی

مسعود صفایی مقدم

89

64

فرشته صمدی

ب‍ررس‍ی‌ مب‍ان‍ی‌ ان‍س‍ان‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ روی‍کرد س‍ازن‍ده‌گ‍رای‍ی‌ واس‍ت‍ل‍زم‍ات‌ ت‍رت‍ی‍ب‍ی‌ آن‌

"

پروانه ولوی

مسعود صفایی مقدم

89

 

 

 

65

هادی سنجری

ب‍ررس‍ی‌ ام‍ک‍ان‌ پ‍رورش‌ ه‍وش‌ م‍ع‍نوی‌ در پ‍رت‍و ذه‍ن‍یت‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ "م‍طال‍عه‌ موردی‌: دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ت‍ح‍صی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌ اه‍واز"

"

سید منصور مرعشی

مسعود صفایی مقدم

90

66

بتول محمدیان رحمت آبادی

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ اج‍ت‍ماع‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ اف‍لاطون‌ و ف‍اراب‍ی‌

"

مسعود صفایی مقدم

سید منصور مرعشی

90

67

لیلا نعمتی

ب‍ررس‍ی‌ اص‍ول‌ و ارزش‌های‌ ل‍ی‍ب‍رال‍ی‍س‍م‌ و دلال‍ت‌های‌ آن‌ در ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ اخ‍لاق‍ی‌

"

پروانه ولوی

مسعود صفایی مقدم

90

68

جعفر ظاهری راد

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍لی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ دی‍نی‌ و چ‍ال‍ش‌ه‍ای‌ پی‍ش‌ رو با ت‍اک‍ید بر آم‍وزه‌ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌

"

مسعود صفایی مقدم

سید منصور مرعشی

90

69

برزو مولایی

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ روی‍ک‍رد ن‍وع‍م‍ل‌ گ‍رای‍انه‌ی‌ یادده‍ی‌ - یادگ‍ی‍ری‌ ری‍چارد رورتی‌ و ام‍کان‌ ب‍ه‍ره‌گ‍یری‌ از آن‌ در ن‍ظام‌ آم‍وزش‍ی‌ ای‍ران‌

"

سید منصور مرعشی

سید جلال هاشمی

90

70

لیلی مطرودی

ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در پرورش‌ ت‍ف‍کر ان‍ت‍قادی‌ ک‍ودکان‌ م‍ق‍طع‌ اب‍ت‍دای‍ی‌

"

سید منصور مرعشی

مسعود صفایی مقدم

90

71

مریم احسان فر

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ دی‍نی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ژان‌ ژاک‌ روس‍و و ش‍ه‍ی‍د م‍طه‍ری‌

"

مسعود صفایی مقدم

سید منصور مرعشی

90

72

محسن ملازایی

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ دی‍دگ‍اه‌ غ‍زال‍ی‌ و م‍طه‍ری‌ در ب‍اره‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ اخ‍لاق‍ی‌

"

سید منصور مرعشی

مسعود صفایی مقدم

90

73

محمد هاشم ترحمی اردکانی

ب‍ررس‍ی‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ م‍ول‍فه‌ه‍ای‌ ت‍ف‍ک‍ر ان‍ت‍ق‍ادی‌ "م‍ات‍ی‍ول‍ی‍پ‍م‍ن‌" در م‍ح‍ت‍وای‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌ دوره‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌

"

مسعود صفایی مقدم

سید جلال هاشمی

90

74

علیرضا صمدی دارفشانی

ب‍ررس‍ی‌ دلال‍ت‍های‌ ت‍رب‍ی‍تی‌ آراء ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ م‍لاص‍درا به‌ ع‍نوان‌ ف‍ی‍ل‍س‍وف‌ م‍ک‍ت‍ب‌ اص‍ف‍ه‍ان‌

"

مسعود صفایی مقدم

سید منصور مرعشی

90

75

راضیه دهقانچیان

ب‍ررس‍ی‌ روی‍کرد ت‍عام‍ل‍ی‌ در م‍واج‍ه‍ه‌ با چ‍ال‍ش‌ م‍یان‌ س‍ن‍ت‌ و م‍درن‍ی‍س‍م‌ (ت‍جددگ‍رای‍ی‌) و دلال‍ت‌ه‍ای‌ آن‌ در ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ ای‍ران‌

"

سید منصور مرعشی

مسعود صفایی مقدم

90

76

محمد رعنایی پور

ب‍ررس‍ی‌ ف‍ض‍ای‍ل‌ اخ‍لاقی‌ از دیدگ‍اه‌ ارس‍طو و دلال‍ت‍های‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ آن‌

 

مسعود صفایی مقدم

سید جلال هاشمی

90

77

کبری سطوتی جمیل

ب‍ررس‍ی‌ م‍بان‍ی‌ ان‍س‍ان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن‌ و دلال‍ت‌ه‍ای‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ آن‌

"

مسعود صفایی مقدم

پروانه ولوی

90

78

فاطمه جمشیدی کیان

ب‍ررس‍ی‌ م‍بان‍ی‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ (ان‍ش‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اس‍لام‍ی‌) آموزش‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ای‌ ای‍ران‌

"

پروانه ولوی

یداله مهرعلی زاده

90

79

اعضم مقیمی گسک

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ درس‍ی‌ بخ‍وان‍ی‍م‌ و ب‍ن‍وی‍س‍ی‍م‌ و ه‍دیه‌ه‍ای‌ آس‍م‍ان‌ دوره‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ از م‍ن‍ظر ت‍وج‍ه‌ به‌ م‍ق‍وله‌ه‍ای‌ آموزش‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ به‌ ک‍ودک‍ان‌

"

سید منصور مرعشی

سید جلال هاشمی

90

80

الهام موسوی منش

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ان‍س‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍طه‍ری‌ و ی‍اس‍پ‍رس‌ و م‍ض‍ام‍ی‍ن‌ آن‌ در ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌

"

سید منصور مرعشی

پروانه ولوی

90

81

فاطمه بیان مهر

ان‍س‍ان‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ش‍ده‌ در ن‍ه‍ج‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌

"

مسعود صفایی مقدم

پروانه ولوی

90

82

مرضیه اسدی

آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ی‌ آم‍وزش‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ به‌ ک‍ودکان‌ با ت‍اک‍ی‍د بر اجرای‌ آن‌ در آموزش‌ و پ‍رورش‌ ای‍ران‌

"

مسعود صفایی مقدم

سید منصور مرعشی

90

83

مادح دستمرد

ب‍ررسی‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ ای‍ده‌ خ‍ودک‍ارآمدی‌ به‌ ع‍ن‍وان‌ ه‍دف‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌

دکتری

محمد جعفر پاک سرشت

منیجه شهنی ییلاق

91

84

 

رضوان دیناروند

انسان فرهیخته به عنوان هدف تعلیم وتربیت لیبرال و نقش اموزش عالی در تحقق آن

ارشد

سید منصور مرعشی

پروانه ولوی

91

85

بهاالدین رحمانی

بررسی تحلیلی اخلاق معلمی و تعیین جایگاه آن در اهداف و برنامه­های تربیت معلم ایران

دکتری

 مسعود صفایی­مقدم محمدجعفر پاک­سرشت

سید­منصور مرعشی

 

92

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۰۴/۲۳
دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه چمران

پایان نامه ها

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی