دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت

لیست چکیده پایان نامه ها

پنجشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۳، ۰۴:۰۳ ب.ظ
چکیده های رساله دکتری و کارشناسی ارشد رشته فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران اهواز


چکیده ی رساله ی دکتری آقای خنجرخانی

نام : ذبیح الله                                              نام خانوادگی: خنجرخانی

عنوان رساله: بررسی تحلیلی هرمنوتیک فلسفی هانس گئورگ گادامر و دلالت­های تربیتی آن

اساتید راهنما: دکتر مسعود صفایی مقدم، دکتر محمد جعفر پاک سرشت

درجه: دکتری رشته: علوم تربیتی       گرایش: فلسفه تعلیم وتربیت

محل تحصیل(دانشگاه): شهید چمران اهواز       دانشکده: علوم تربیتی و روان­شناسی

تاریخ فارغ التحصیلی: 31/6/1393    تعداد صفحات: 186

واژگان کلیدی: هرمنوتیک فلسفی, گادامر, فهم, بیلدونگ، تربیت, تعامّل, حضور.

چکیده

این تحقیق با هدف کلی بررسی دیدگاه هرمنوتیک فلسفی هانس گئورگ گادامر و استلزامات تربیتی آن شکل گرفته است. محوریت تحقیق با تاکید بر فهم از منظر هرمنوتیک فلسفی و دلالت آن برای تعلیم ­و­تربیت است. در این رساله, ابتدا نگاهی اجمالی به تاریخ هرمنوتیک و نظریه­ پردازان آن شده است و در گام بعدی هرمنوتیک فلسفی گادامر مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه روش تعلیم و تربیت، هدف، برنامه درسی, محتوای آموزش و ارزشیابی آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است. و در نهایت امکان­سنجی کاربست این نظریه در جامعه خود, نشان داده شده است. موضوع هرمنوتیک فلسفی, فهم و عناصر سازنده آن است. فهمی که درک "حقیقت" و "تعالی انسان" در گرو آن است. در این میان گادامر با استناد به مفاهیم همچون بیلدونگ، ذوق، حس مشترک و قضاوت، به تشریح ماهیت انسان و تعالی وی پرداخته است؛ با تصور ماهیت انسان و کمال وی، فهم را شاهراه این عروج می­داند. اما این فهم, فهمی متفاوت و نیازمند عناصر و پیش­ بایست­هایی است. که شامل توجه به غیر روشمند بودن فهم, نقش سنت در فهم, تاریخمندی فهم, بازی مندی فهم , امتزاج افق ها, تعامل و پرسشگری  و... می­باشد. با بررسی موارد فوق محقق بدین نتیجه رسید که تربیت (تعالی انسان) بر اساس مذاکره و تعاملات پرسشگرانه است. تربیت فرایندی است که "در" جریان تعاملات تأملی(مدام) شکل (نوی) می­گیرد و خود نیز "زمینه­ ساز" تعامل تأملی می­شود. همچنانکه خود گادامر با تشریح "بیلدونگ" اشاره داردبیلدونگ رسیدن به کمال فرهیختگی از طریق فرهنگ و سنت بوده و یک فرایند همیشه در حال بالندگی است؛ با این اوصاف در مسیر عروج انسان, نظام تربیتی سعی در آموزشِ فراگیری دارد که آماده مواجهه با موقعیت تازه, اندیشه­ های مخالف و سئوال­های چالش­ برانگیز است؛ در این فرایند فراگیران آماده بهبود اندیشه خود بوده و هرگز به کمال مطلق نمی­رسد. تربیت مبتنی بر پرسشگری بدون ظرفیت خویشتن­داری, تواضع و پذیرفتنِ "غیر", ممکن نخواهد بود. ویژگی­هایی که به فرد اجازه تغییریافتن و تغییردادن می­دهد؛ این تربیت, تربیتی مهارگریز است مهاری که گاه از سوی انسان و جوامع, و گاه از سوی تکنولوژی است. جلوه­­ های این نوع تربیت, از اهداف, محتوا, روش تدریس, ارزشیابی و سایر فعالیت تربیتی روایتی نو ارائه می­دهد؛ که در متن رساله بدان ها پراخته شده است. علاوه بر موارد فوق, "تعلیم و تربیتِ حضورمند" هم به عنوان روایتی ارزشمند از تربیت است. در انتها با توجه به اینکه گادامر تاریخ و سنت افراد را سنگ بنای فهم می­پندارد می­توان با روایتی تازه از این مساله سنت و فرهنگ خودی را سنگ اول تعلیم و تربیت قرار داد تا استفاده از هرمنوتیک در تربیت, منافاتی برای کاربست فرهنگ بومی نداشته باشد. چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سپاسزاده رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

نام: ابراهیم  

نام خانوادگی: سپاس­زاده  

عنوان پایان نامه: بررسی تطبیقی عوامل فهم معلم از کنش دانش­ آموز در آراء گادامر و ریکور

ستاد راهنما: دکتر سید جلال هاشمی

استاد مشاور: دکتر پروانه ولوی ا

گرایش: تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت

رشته: علوم تربیتی

درجه تحصیلی: کارشناسی ارشد

دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی

محل تحصیل: دانشگاه شهید چمران اهواز

تعداد صفحه: 212

تاریخ فارغ التحصیلی:  30/6/1393

 کلید واژه ها: هرمنوتیک فلسفی، پدیدارشناسی هرمنوتیک، عوامل فهم، متن، کنش.

این پژوهش با هدف مقایسه عوامل فهم معلم از کنش دانش­آ موز در آراء گادامر و ریکور و استنتاج دلالتهای آنها در نظام آموزش و پرورش ایران انجام گرفته است. گادامر متعلق به نوع هرمنوتیک فلسفی و ریکور نیز متعلق به سنت هرمنوتیک، هرمنوتیک فلسفی و در چارچوب نظریه تفسیر متن، توسعه دهنده و در مواردی مبدع الگوی پدیدارشناسی هرمنوتیک است. گادامر متن را محدود به متون نوشتاری ندانسته و کلیه آثار فرهنکی و از جمله عمل آدمی را قابل تفسیر می­داند. هر چند گادامر در این زمینه دیدگاهی جامع ارائه نکرده است ولی با اتخاذ رویکردی استنتاجی در مباحث مربوط به عوامل فهم متن مورد نظر وی، می­ توان از خطوط کلی اندیشه او در فهم عمل آدمی آگاه شد. ریکور را از اندیشمندانی می­دانند که مفهوم کنش را به فلسفه افزوده است و این مفهوم به وضوح در اغلب آثار دوره دوم فلسفه ورزی او به چشم می­ خورد. او برای تشریح دیدگاه خود درباره کنش انسان، چارچوب روش شناختی و معرفت شناختی پدیدارشناسی هرمنوتیک را با بهره گیری از آراء اغلب اندیشمندان پدیدارشناس و هرمنوت پیش از خود، به همراه ابتکارات و مفهوم سازی های معدودی تدوین و ارائه کرده است. موضوع هرمنوتیک فلسفی، فهم و عناصر سازنده آن است. و آن نیازمند عناصر و پیش­ بایست­هایی است. این عناصر به­ گونه­ ای است که تعامل را ممکن می­سازند. در این دیدگاه و بر اساس دور هرمنوتیک، فهم از خود فرد شروع شده و نهایت جزء خود می­ شود. با این اوصاف درک کنش­ها در اندیشه گادامر یک امر بی­پایانی است. این مهم بر اساس امتزاج افق­ها صورت می­گیرد. گادامر گفت وگو را خالق زبان مشترکی می­داند که بر مبنای آن فهم مشترک در ارتباط با یک مضمون ممکن می­ شود. در این میان این تعامل با رعایت عناصری مثل سنت و زبان باعث درک کنش طرفین از هم می­شود. در پدیدارشناسی هرمنوتیک مورد نظر ریکور، همزمان هم ملاحظه پدیدار و هم تفسیر کنش مهم هستند. از این منظر جهت دستیابی به فهم، قوس هرمنوتیک موضوعیت دارد و در آن سه مرحله تبیین، فهم و به خود اختصاص دادن اتفاق می­افتد. تفاوت این دیدگاه با نظر گادامر در این است که به نوعی به فهم بی­ پایان خاتمه می­ دهد. پس فهم مربی و شاگرد بر اساس تعامل و در فرایند پرسشگری رخ می­ دهد و قابل پیش بینی هم نیست و هر اندازه عناصر فهم رعایت شود این فهم متقابل بهتر انجام می­ شود ولی از دید ریکور معلم می­ تواند به شاگرد به عنوان یک متن نگاه کرده و در فرایند تبیین (قول و فعل شاگرد)، فهم و اختصاص دادن، به فهمی مستقل نه الزاماً مشترک، از دانش­ آموز برسد.


چکیده ی پایان نامه ی کارشناسی ارشد خانم پاپی

نام خانوادگی :  پاپـی

نام: سمیــّه

شماره دانشجویی: 9133801

عنوان پایان نامه : تبیین نقش تعلیم و تربیت در راستای حقوق شهروندی و  بازتاب آن در کتاب های درسی علوم اجتماعی نظام آموزشی ایران

استادراهنما: دکتر سیّد جلال هاشمی                 استاد مشاور: دکتر مسعود صفایی مقدم

درجه تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته:  علوم تربیتی

گرایش: تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

دانشگاه : شهید چمران اهواز

دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی

گروه : علوم تربیتی

تاریخ فارغ التحصیلی :  29/6/1393                                             تعداد صفحه: 386

کلید واژه ها : تعلیم و تربیت، حقوق شهروندی، آموزش حقوق شهروندی، کتاب های درسی علوم اجتماعی

آموزش حقوق شهروندی به معنای انتقال و نهادینه سازی حقوق و تکالیف شهروندان هر جامعه است. پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش تعلیم و تربیت در راستای حقوق شهروندی و بازتاب آن در کتاب های درسی علوم اجتماعی نظام آموزشی ایران انجام شد.در قسمت نخست این پژوهش با روش تحلیلی و با راهکار کتابخانه ای به توصیف حقوق شهروندی، تحلیل مبانی آن و سپس تبیین نقش تعلیم و تربیت در راستای آموزش و انتقال حقوق شهروندی پرداخته شد. در قسمت دوم تحقیق، با روش پژوهش تحلیل محتوای کمّی و کیفی، محتوای کتاب های علوم اجتماعی مقاطع ابتدایی و متوسطه دوره اول و دوم نظام آموزشی ایران که در سال تحصیلی93-1392 تدریس شدند و مجموعاً ده کتاب بودند،بررسی و مورد تحلیل قرار گرفتند. حقوق شهروندی لازمه ی هر جامعه ی مدنی است و  شایسته است از طریق سازوکارهایی نظیر آموزش و پرورش، آگاهی از تکالیف و حقوق شهروندی خود مدّ نظر قرار گیرد. در این پژوهشبه دیدگاه برخی مکاتب و اندیشمندان غربی، و نیزدیدگاه اسلامی در زمینه ی حقوق شهروندی پرداخته شد. همچنین مفهوم حقوق شهروندی و مفاهیم مرتبط با آن بررسی و تبیین شدند. بر این اساس به طور مفصل به منظور بهبود عملکرد نظام آموزشی در زمینه آموزش حقوق شهروندی،مفروضات، اصول، اهداف، روش ها و تکنیک هایی طراحی گردید و پیشنهادهایی ارائه شد. نتایج تحلیل محتوا نیز نشان داد که: برخلاف اکثر پژوهش های انجام شده قبلی، مؤلفه های حقوق شهروندی به میزان قابل قبولی در کتاب های علوم اجتماعی مورد توجه قرار گرفته اند؛ با  این وجود توجه نامتعادل و نامتوازنی به مؤلفه ها، ابعاد و مقوله های حقوق شهروندی مشاهده شد و میزان توجه به مؤلفه های مختلف در پایه های مختلف تحصیلی متفاوت بود. در تحلیل محتوای کتاب های علوم اجتماعی مجموعاً 879 مورد اشاره به مؤلفه های حقوق شهروندی مشاهده شد، که بیشترین تعداد فراوانی در کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی با 211 فراوانی(24درصد) و کمترین فراوانی به کتاب پنجم ابتدایی با40 فراوانی (55/4) اختصاص داشت. هم چنین بیشترین اشاره به بعد اجتماعی حقوق شهروندی  و مؤلفه ی حق امنیت جانی و کمترین اشاره به  مؤلفه های بعد قضایی حقوق شهروندی با 17 فراوانی و مؤلفه ی  حق برخورداری اقلیت های مذهبی از احترام با 1 فراوانی بود. بیشترین اشاره به مؤلفه های حقوق شهروندی  با توجه به تعداد کتاب ها، مربوط به دوره ی متوسطه ی اول با 217 فراوانی(68/24) بود. به همین رو بازنگری در محتوای کتاب ها با در نظر گرفتن کلیه ابعاد و مؤلفه های حقوق شهروندی ضروری بوده و آموزش حقوق شهروندی نباید صرفاً به یک کتاب معطوف شود. 


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۰۷/۱۰
دانشجویان فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه چمران

پایان نامه ها و مقالات

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی